ხარჯის გამოთვლა

1. თუ გასაგზავნი ტექსტი შეიცავს  არა უმეტეს 160 ასონიშანს, ბალანსიდან მოგაკლდებათ 1 მესიჯი.
თუ ტექსტი შეიცავს 161 - 306 ასონიშანს, ბალანსიდან მოგაკლდებათ 2 მესიჯი.
თუ ტექსტი შეიცავს 307 - 459 ასონიშანს, ბალანსიდან მოგაკლდებათ 3 მესიჯი
თუ ტექსტი შეიცავს 460 - 480 ასონიშანს, ბალანსიდან მოგაკლდებათ 4 მესიჯი
 
2. თუ გასაგზავნი ტექსტი შეიცავს ერთ მაინც ქართულ ან Unicode ასონიშანს, და ტექსტის სიგრძე არის:
1 - 70 ასონიშანი, ბალანსიდან მოგაკლდებათ 1 მესიჯი
71 - 134 ასონიშანი, ბალანსიდან მოგაკლდებათ 2 მესიჯი
135 - 201 ასონიშანი, ბალანსიდან მოგაკლდებათ 3 მესიჯი
202 - 268 ასონიშანი, ბალანსიდან მოგაკლდებათ 4 მესიჯი
269 - 320 ასონიშანი, ბალანსიდან მოგაკლდებათ 5 მესიჯი 
 
3. ჩამოთვლილი ასონიშნები გასაგზავნ ტექსტში ერთის ნაცვლად იკავებს 2 ადგილს:
| ^ € { } [ ] ~ \